Mateřská škola

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Na Biřičce pro školní rok 2023/2024

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech
                                                                    Čtvrtek 11. 05. 2023      10.00 – 11.30    12.00 – 17.00

                                                                       Pátek 12. 05. 2023      10.00 – 11.30    12.00 – 15.00

 

Elektronický předzápis 

(aktivován od 17. 04. 2023)
Pro zjednodušení administrativy probíhá zápis k předškolnímu vzdělávání přes elektronický formulář pro zápis do školky – Elektronický předzápis. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/  a vyhledejte mateřskou školu nebo použijte odkaz přímo na naši MŠ - https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hk-na-biricce.                           

 

Elektronický předzápis Vám velmi urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy. Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě "předzapíšete" do MŠ. Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ.
Veškeré Vámi vyplněné údaje jsou přímo předávány MŠ v zašifrované podobě a nikdo jiný kromě MŠ k nim nemá přístup.

 

1. Zadejte webovou adresu: www.elektronickypredzapis.cz a zvolte REGISTRACE.
2. Vyplňte Váš email, na který obdržíte aktivační odkaz, zvolte si heslo pro vstup do Vašeho účtu
    a klikněte na ZAREGISTROVAT.
3. Po odeslání registrace Vám na email přijde aktivační odkaz, na něj klikněte a tím aktivujete svůj 
   účet. Poté na stránce www.elektronickypredzapis.cz klikněte na PŘIHLÁŠENÍ a Vaším emailem a heslem, 
   které jste si zvolili se přihlašte do svého účtu.
4. Na hlavní stránce využijte okénko pro vyhledávání mateřských škol a jednoduše zadejte celý nebo 
   částečný název mateřské školy, do které chcete své dítě "předzapsať' a kliknutím ji z nabídky 
   vyberte.
5. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti a Čestného prohlášení
    o očkování (ke stažení na webových stránkách školy v sekci „Mateřská škola -> Informace pro rodiče -> Zápis do MŠ
    2020/2021“), písemně je vyplňte, podepište a doručte spolu s dalšími dokumenty výše popsaným způsobem do MŠ.

6. Po vyplnění žádosti klikněte na ODESLAT ŽÁDOST a tím ji odešlete do MŠ. Dále, pokud to MŠ bude 
   nabízet, si můžete ZAREZERVOVAT čas, kdy přijdete k řádnému zápisu. Poté Vás program navede na 
   další kroky, jako je vytisknutí si vyplněné žádosti, navštívení lékaře pro vyplnění potvrzení a další. 
   Také obdržíte upozorňující email s termínem, kdy se máte dostavit k řádnému zápisu.

 

Organizace zápisu

 
Jak postupovat:
1. Zjistěte si svou spádovou mateřskou školu. Seznam spádových ulic všech mateřských škol naleznete
     na stránkách magistrátu města HK a na stránkách jednotlivých mateřských škol.
2. Hlásit se můžete i do nespádové MŠ. Je ale vhodné si podat Žádost i do mateřské školy spádové.

     V nespádové MŠ bude Vaše dítě podle platných přijímacích kritérií zařazeno až za děti spádové, a nemusí
     být proto z důvodu kapacity školy přijato.
3. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www.elektronickypredzapis.cz. Elektronický předzápis
    bude otevřen od 17. 04. 2023 do 11. 05. 2023 do 24.00 hod.

4. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu žádosti, která je ke stažení
    na webových stránkách školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
5. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického
    předzápisu) podepište.
6. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
    - Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě
      proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí
      předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
   - Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte dokládá zákonný zástupce pouze tehdy, rozhodne-li se

      pro individuální vzdělávání svého dítěte (bez pravidelné docházky do MŠ). Pokud není oznámení doručeno
      společně s žádostí, je rodič povinen doručit oznámení do školy dodatečně a to nejpozději do 31. 05. 2023.
     Tiskopis naleznete na webových stránkách školy.
   - Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském
     školském zařízení, můžete k Žádosti přiložit i toto Doporučení školského poradenského zařízení.
7. Doručení Žádosti do MŠ:
     Vyplněnou a podepsanou Žádost a dokumenty doručte do příslušné mateřské školy ve dnech:
     Čtvrtek 11. 05. 2023      10.00 – 11.30   12.00 – 17.00

      Pátek    12. 05. 2023      10.00 – 11.30    12.00 – 15.00

     Dostavte se spolu se svým dítětem.
 

Doplňující informace k zápisu:
1. Při vstupu do budovy školy obdržíte pořadové číslo, dobu do odbavení budete moci trávit na školní zahradě.

2. Zákonní zástupci mohou po předchozí domluvě se zástupkyní ředitele pro MŠ Nicol Exnerovou
    nahlédnout do spisu 24. 5. 2023 od 10.00 do 12.00 hod.
    (
msbiricka@seznam.cz, tel.: 602158 706)
3. Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce
    školy v pátek 2. 6. 2023.

   Rozhodnutí o nepřijetí budou fyzicky předávána v úterý 6. 6. 2023 od 9:00 do 11:00, případně zasílána
   zákonným zástupcům dětí datovou schránkou nebo poštou.