Základní škola

Přijímací řízení na SŠ

 • V oborech s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny formy vzdělávání (§ 60 Organizace přijímacího řízení).
 • V prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. (Obě jsou stejné – na jednu přihlášku se napíší obě školy.)
 • Přihlášky ke vzdělávání na střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy.
 • V prvním kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  (pozor na doručování – doporučeně nebo osobně!)
 • Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání a pokud dělal přijímací zkoušky na obor s talentovou zkouškou. 
 • Odevzdání přihlášek: škola s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2022
                                                                                                  ostatní školy – do 01. 03. 2023
 • Odvolání proti nepřijetí je nutné podat co nejdříve, nejpozději do 3 pracovních dnů. 

 

Prezentace středních škol: 

 

Termíny přijímacích zkoušek:  

 

 MŠMT upravilo termíny jednotné přijímací zkoušky takto:        

 • I. kolo - 4leté obory
  13. 04. 2023 – 1. řádný termín
  14. 04. 2023 – 2. řádný termín
 • I. kolo - 6 leté a 8 leté obory
  17. 04. 2023 – 1. řádný termín
  18. 04. 2023 – 2. řádný termín
 • 1. náhradní termín – 10. 05. 2023 – pro všechny obory
 • 2. náhradní termín – 11. 05. 2023 – pro všechny obory
 • Talentová zkoušky – 02. 01. – 15. 01. 2023
 • Konzervatoře – 15. 01. – 31. 01. 2023
 • Gymnázium se sportovní přípravou – 02. 01. – 15. 02. 2023

 

Odkazy na stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s aktuálními informacemi k přijímacímu řízení na střední školy.

 

Odkazy na stránky Cermat a stránky Královéhradeckého kraje

 

NEWSLETTERY URČENÉ PRO RODIČE DEVÁŤÁKŮ