Základní škola

Zápis do ZŠ

Zápis na šk. rok 2022/2023

 


Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 proběhne za přítomnosti dětí v prostorách školy ve dnech:


pátek    08. 04. 2022  14.00 – 18.00 hodin
sobotu 09. 04. 2022     9.00 – 11.00 hodin

 

Od 01. 04. 2022 bude zpřístupněn elektronický formulář pro zápis do 1. třídy. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předán škole.
Pro vstup do elektronického formuláře použijte následující odkaz: https://sirs.cz/1-8.htm 
Pro podepsání žádosti o přijetí si zarezervujte termín zde: https://sirs.cz/rs-8.htm

 

Organizace zápisu do prvních tříd pro školní rok 2022/2023

1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 proběhne ve škole na I. st. - vchod brankou od kostela.
2. Od 01. 04. 2022 bude na webu školy zpřístupněn odkaz na elektronické vyplnění přihlášky. Po vyplnění požadovaných údajů bude automaticky předána škole.
3. Zákonní zástupci dětí, kteří nemají možnost využít elektronickou formu zápisu, vyplní přihlášku ve škole při zápisu.
Pro podepsání žádosti o přijetí si pak zarezervujte termín, kdy se dostavíte do školy.
4. U zápisu zákonný zástupce předloží: občanský průkaz, rodný list, očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu (podnájemní smlouva, pokud se liší od trvalého bydliště). 
5. Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí s odkladem školní docházky z loňského roku.
6. Zákonní zástupci dětí, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, musí škole dodat souhlasné stanovisko příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Obě tato souhlasná doporučení musí zákonný zástupce předat škole bezodkladně.
7. V případě, že zákonný zástupce ještě nemá veškeré podklady pro udělení odkladu, vyplní si elektronicky žádost o přijetí a v poznámce uvede, že bude žádat odklad školní docházky. 
8. Pokud již v době zápisu od 1. 4. – 30. 4. 2021 bude mít rodič veškeré podklady pro odklad, vyplní pouze žádost o odklad školní docházky. 
9. Případný předčasný nástup do 1. třídy (dítěti nebude 1. září 2022 ještě šest let) budeme řešit individuálně telefonicky.
10.

Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce na stránkách školy na adrese www.zsnovyhk.cz  a ve vývěsce školy dne 13. května 2022.

Pokud by vaše dítě u nás ve škole nebylo přijato, budeme s Vámi dále o dalším postupu jednat.

11. Případné dotazy týkající se zápisu směrujte na email: lehka@zsnovyhk.cz nebo na tel.: 495 264 360

 

Odklad školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Podmínkou pro vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 je doporučující posouzení školského poradenského zařízení a zároveň doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti o odklad vyhovět. Následně ředitel školy rozhodne o odkladu školní docházky a písemně vyrozumí rodiče.
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Přijetí mladšího dítěte

Žádáte-li o přijetí dítěte, kterému bude šest let v období od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2022, dokládáte doporučení Pedagogicko-psychologické poradny. Je-li dítě ještě mladší, dokládáte doporučení z poradny a ještě od dětského lékaře.

 

Městská karta

Město HK již mnoho let věnuje svým prvňáčkům Městskou kartu. Pokud máte o ni zájem, stáhněte  „Žádost o městskou kartu“, vyplňte, přiložte 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm dítěte a přineste s sebou při podpisu dokumentů.

 

MMHK - Informace